Teflon chịu nhiệt tấm 01.8-0.35mm Teflon lưới, lỗ 1 x 1

Danh mục: